INTEGRALTERAPI

INTEGRALTERAPI

METODE

UTDANNINGSINSTANS FINNER DU HER:

INTEGRALTERAPIAKADEMIET

Integralterapi er utviklet av Trine Bjørgan Høiberg og er en psykoterapeutisk behandlingsform der det  terapeutiske siktemålet er å hjelpe klientene til å komme i dypere samklang med sitt høyere selv, slik at det kan leve mer i overenstemmelse med egne behov, og derved stå frem som mer autentiske og integrerte i seg selv og livet.


Ved å arbeide med det som ikke er funksjonelt i personligheten vil klienten  kunne utvikle evnen til å leve mer bevisst. Denne økte bevisstheten gjør individet i stand til å ta stadig større ansvar for seg selv, og den verden det er en del av.


Integralterapi beskrives som brobyggende psykoterapi. Det handler om å bygge solide farbare og nyttige broer i klientens indre og ytre verden, og brenne de broer som hindrer livsutfoldelsen.


De nyttige broene vi har fokus på i gebndlingsformen er:


Broen mellom ånd, sjel og legeme

Broen mellom det underbevisste, dagsbevisste og overbevisste

Broen mellom individet, medmennesket og samfunnet

Broen mellom mennesket, naturen og den universelle enhet

 


Det unike med integralterapien som metode, viser i særlig grad til disse fire påstandene:


Den fremmer hjertets medfølende og intuitive intelligens og styrker derved evnen til raushet, rommelighet og den intuitive evnen til å forstå årsak og sammenheng

Den trekker naturlig klientens tro eller religiøse overbevisning inn i det terapeutiske rommet, og bruker dette askepktet som en helbredende kraft

Den kombinerer psykoterapi med healing. Terapeutene har en spesialisert trening i arbeide med livsenergiene i og omkring klienten

Den terapeutiske prosessen understøttes av musikk, noe som fremmer opplevelsen av skjønnhet, lindring og kjærlighet i rommet.

 

Terapiformen er betegnet som alternativ behandling, og Integralterapeuter utdannet ved Integralterapi - akademiet er derfor pliktige til å etterleve de gjeldende lover og regler for denne yrkeskategori. Ved akademiet gis grundig innføring i gjeldende lover og regelverk.


 


INTEGRALTERAPIENS IDENTITETDET TERAPEUTISKE ROMMET


Det terapeutiske rommet består av utredende og kartleggende samtale som sikrer at terapeuten har en klar fortsåelse av klientens behov. Deretter følger dybdeterapeutisk behandling liggende på benk der terapeuten først hjelper klienten til å hvile dypt i oppmerksomt nærvær slik at det hjelpes til å holde fokuset innover i seg selv gjennom terapien.


Det arbeides deretter med en kombinasjon av indre bevisstgjøring, erkjennelser og frigjøring av uhensiktmessige og dysfunksjonelle forsvarsverk i personligheten. Healing er hele veien en naturlig del av behandlingen. Klienten har selv ansvaret for å påkalle den healende strøm fra den universelle kilde denne måtte være fortrolig med.


Den terapeutiske prosessen forløper i en finstemt kombinasjon av dialog mellom klienten og terapeuten, innføling, gjenopplevelser, forløsning, erkjennelser, forsoning, tilgivelse og healende stillhet. Det benyttes hele tiden musikk som understøtter klientens prosesser.INTEGRALTERAPEUTEN


Integralterapeuter utdannet ved akademiet skal vise en god mellommenneskelig kompetanse, og de har arbeidet godt med seg selv for å stå stødig og nøytralt i terapeutrollen.


De ser individet, har uforbeholden respekt for det og lytter aktivt. Terapeuten tar ikke styringen i terapien, men veileder ut fra klientens erkjennelser og behov underveis. Integralterapien har stort fokus på klientens egen medvirikning og ansvar for seg selv.


Integralterapeuten skal bevisstgjøre klienten at den helbredende prosessen er dets eget ansvar. Klienten skal derfor i hele terapiforløpet selv være ansvarlig for sin egen prosess. og finne veien frem til stadig større integritet.


Terapeutene gir klienten eget ansvar for sin helbredelse gjennom en mobilisering av den nødvendige viljen til endring.


De søker å bringe frem klientens evne til å føle kjærlighet for seg selv, da denne er helt essensiell for en dyptgripende helbredelse.


Terapeuten søker også å fremme klients mestringsopplevelse og styrker derved klientens motivasjon for endring. Brukermedvirking er meget sentralt i behandlingsformen


 


DEN HAR EN ÅNDELIG DIMENSJON


I terapiformen går healing og psykoterapi hånd i hånd.


Terapeuten har en spesialisert trening i å arbeide med livsenergiene som fremmer helbredelse, og trening i empatisk nærvær som en dyp form for rommende nestekjærlig væren. Klienten opplever derved trygghet og omsorg i terapisituasjonen, noe som er meget essensielt for det terapeutiske resultatet.


Integralterapeuter anser mennesket som en åndelig bevissthet med en menneskelig erfaring, og ser livet som en arena for læring og sjelelig vekst. Terapeutene har en naturlig åpning for troen på reinkarnasjon, og at emosjonelle smertelag og personlige psykologiske utfordringer kan stamme fra tidligere liv.


Terapiformen kan tilfredstille menneskets åndelige behov og den ser nødvendigheten av å integrere troens aspekter inn i den psykologiske prosessen for å hjelpe klienten til å komme i dypere samklang med sjelsaspektet og den åndelige opplevelse ved det å være menneske.


 

TERAPIFORMEN ER ÅRSAKSORIENTERT


Den vender blikket på klientens livshistorie, læringshistorien, og tar sikte på å finne roten til det som ikke fungerer i personligheten i dag.


Den ser på individets leveregler, og søker å hjelpe klienten til å finne de korrigerende styringsreglene som ble dannet i oppveksten, der han/hun har stilt spørsmål om retten til å være seg selv.  De regler som hindrer han/henne i å leve ærlig, kjærlig og ekte.


Det overordnede formålet med terapiformen er å frigjøre klientens autentiske livsuttrykk. Slik vil han/hun kunne stå frem som et kraftfullt, samlet, skapende, kjærlig og ekte individ som stadig våger å leve mer til det fulle. Den tar har sikte på å rive ned forsvarsverkene i personligheten av dysfunksjonell karakter som hindrer nettopp dette. Disse er dannet gjennom smertefulle erfaringer og kjærlighetsvik i oppveksten, og utgår fra disse sår.


I tillegg er terapien som nevnt åpen for at årsaken kan ligge i tidligere livs erfaringer.


Den søker å fremme den naturlige selvreguleringen ved å ha fokus på retten til å være seg selv med utgangspunkt fra det unike individ det var ved fødselen.


 

TERAPIFORMEN ER MUSISK


Den terapeutiske prosessen understøttes ved bruk av musikk

Musikken spiller på klients emosjonelle strenger

Musikk frigjør klientens evne til fri assosiasjon

Musikken lader det energetiske kjærlige rommet omkring klienten

 


 

 

  " I  INTEGRALTERAPI INVITERES INDIVIDET INN I ET TERAPEUTISK ROM DER TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET ER SATT I  SYSTEM SOM ANVENDT PRAKSIS OG DER DE SAMLET FREMBRINGER HELBREDELSE"