Etisk råd

ETISK RÅDRådet er et habilt og upartisk organ som tar seg av innkomne saker fra klienter og andre som stiller spørsmål ved våre utøvende yrkesmedlemmers etiske adferd og faglige evne.


Rådet tar seg også av saker innad i forbundet rettet mot utdanningsinstansens etiske adferd og faglige tilbud.


For at en klage skal gjøre seg gjeldende må det fremkomme et klart brudd på de fagkrav vi stiller for våre yrkesmedlemmer, de etiske retningslinjene og de vedtektsfestede bestemmelsene i Integralterapiforbundet. Disse skal igjen kunne refereres til i de lovverk disse har  utgangspunkt i.


En klage skal kunne vise til et eller flere av disse brudd: 

 

Brudd i henhold til å overholde de etiske retningslinjene

Brudd i henhold til markedsføringsloven og dens krav

Brudd på personopplysningsloven i henhold til taushetsplikt og journalføring

Brudd på lov om alternativ behandling av sykdom


·

Saksgang for etisk råd i behandling av klagesaker:


    Klargjøre sitt kjennskapsforhold til terapeuten og sette inn varamedlem i Etisk råd hvis nødvendig.

    Innhente nødvendig informasjon fra klienten som klager.

    Alle sider ved saken belyses, spesielt om det kan være vitner, eller kollegaer som kan uttale seg om sakens handlingsforløp.

    Terapeuten høres angående sitt syn på klagen.

    Innhente faglig støtte fra andre der dette er nødvendig, for eksempel faglærere, jurister, rådgivere for alternativ medisin i

    Sosial- og helsedirektoratet eller lignende.

    Det kan være aktuelt å gi en advarsel dersom klagegrunnlaget ikke er tilstrekkelig for ekskludering. Det er da aktuelt å

             gi terapeuten krav om forbedring på det påklagede område av sin praksis.

    Behandlingstid på en klage skal ikke overstige mer enn 3 måneder.


  Alle klagesaker skal sendes skriftlig til Integralterapiforbundets Etiske råd.