Etiske retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER

 

ETISKE RETNINGSLINJER FOR TERAPEUTER I INTEGRALTERAPIFORBUNDET


Våre etiske retningslinjer er fastsatt med utgangspunkt i Lov om alternativ behandling av sykdom, Markedsføringsloven og Personopplysningsloven.


Alle våre yrkesmedlemmer skal ha gjennomført undervisning i og ha godkjent eksamen i VEKS – fag.

Reglene er til for å skape trygge og gode rammer for våre terapeuter og deres klienter. Undervisningsinstans ved Integralterapiakademiet følger samme retningslinjer.


DEL 1 FORSVARLIG PRAKSIS

1.1.Terapeuten skal vise ryddighet i sin praksis, og plikter å holde seg oppdatert i henhold til de gjeldende lover og regler for alternativ behandling han/hun til enhver tid kommer inn under.

1.2.Terapeuten skal aldri gi inntrykk av å kunne mer enn han/hun er faglig skikket til, og må i sin praksis kun anvende metoder og midler som er forsvarlige ut fra de teorier, filosofier m.m., som den enkelte integralterapeut behersker.

1.3.Terapeuten skal ikke ta oppdrag der det foreligger allmenn smittsomme sykdommer eller psykiske lidelser av alvorlig art.

1.4.Terapeuten skal aldri gi lovnad om helbredelse av spesifikke psykologiske tilstander, sykdommer eller lidelser, eller gi inntrykk av at behandlingen kan erstatte allmenn medisinsk behandling. 

1.5.Terapeuten skal aldri stille medisinsk diagnose eller gi råd om medikamenter.

1.6.Terapeuten skal ikke under noen omstendigheter undergrave eller svekke tilliten til andre alternative behandlere, helsepersonell, helsetjenesten eller offentlige myndigheter.

1.7.Terapeuten skal ta ansvar for faglig oppdatering og styrking av egen profesjon i sin praksis.

1.8.Terapeuten har ansvar for å ikke å praktisere når egen fysiske eller psykiske helse er såpass forringet at det merkbart påvirker kvaliteten av den terapeutiske tjenesten.

1.9.Terapeuten skal ta egenansvar i sin stadige selvutviklingsprosess og autentisitet. 


DEL 2 FORHOLDET TIL KLIENT

2.1.Terapeuten skal møte hver enkelt klient med uforbeholden rommelighet og toleranse.

2.2.Terapeuten skal vise en profesjonell og trygg opptreden ovenfor klient der klient opplever å bli ivaretatt, hørt og sett på en nestekjærlig og nøytral måte.

2.3.Terapeuten skal sikre at klient har tilstrekkelig forståelse for behandlingens innhold og metode, og realistisk informasjon om hva han/hun kan forvente.

2.4.Terapeuten skal vise respekt for klientens trossystem og/eller verdensbilde.

2.5.Terapeuten skal ved manglende progresjon, mangel på faglig kompetanse eller ved tilfeller av personlig involvering av emosjonell karakter, avbryte helt, eller avvente, et videre terapiforløp.

2.6.Terapeuten skal støtte klienten i selv å ta ansvar for sin psykiske og fysiske helse og for egen progresjon i terapiforløpet.


DEL 3 JOURNALFØRING

3.1.Terapeuten skal føre klientkort på alle klienter. Gyldige klientkort er utformet av utdanningsinstans Integralterapiakademiet og godkjent av Integralterapiforbundet. I klientkortet føres klientens navn og fødselsdato, samt hvilken tilstand som ligger forut for å søke hjelp gjennom Integralterapi. Klient skal underskrive sitt klientkort.

3.2.Terapeuten skal melde fra til Datatilsynet 4 uker før første føring av klientkort.

3.3.Terapeuten skal oppbevare klientkortene på en diskret og forsvarlig måte slik at ikke uvedkommende får tilgang til disse.

3.4.Terapeuten forplikter seg til å oppbevare klientkort på en forsvarlig måte i 10 år etter siste føring.

3.5.Klienten har selv rett til innsyn i sitt klientkort og rett til å endre dersom informasjonen oppleves feilaktig.

3.6.Etter 10 år kan kortene slettes. Tilintetgjøring av både papirjournaler og elektroniske journaler må utføres slik at klientopplysningene ikke kommer på avveie eller kan spores.


DEL 4 TAUSHETSPLIKT

4.1.Terapeuten skal overholde taushetsplikt på lik linje med helsepersonell for øvrig og opplyse klient om denne.

4.2.Taushetsplikten innbefatter at en utøver diskresjon i henhold til taushetsbelagt informasjon i avtalebøker, telefonsamtaler eller i dialog med andre kollegaer når klient har gitt tillatelse til dette.

4.3.Informasjon kan deles videre med andre hjelpende instanser dersom dette er etter ønske og/eller samtykket av klient selv.

4.4.Taushetsplikt kan brytes dersom det foreligger overhengende fare for klients eller andres liv og helse.


DEL 5 MARKEDSFØRING

5.1.Med markedsføring menes all form for annonsering som søker å tiltrekke potensielle kunder,være seg messer, hjemmesider, nettbaserte medier, magasiner m.m.

5.2.All markedsføring skal opplyse om virksomhetens navn, behandlers navn, samt yrkestittel, adresse, epost og telefonnummer. I tillegg oppmuntres det til å opplyse om organisasjonsnummer, tilknytning til forbund, og eventuell hjemmeside.

5.3.Terapeuten kan ikke uriktig benytte titler eller markedsføre virksomheten på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonalloven.

5.4.Som tilbyder skal en ved annonsering gi et nøkternt og tydelig inntrykk av hva en tilbyr av tjenester og ikke gi informasjon som fremhever en selv som tilbyder fremfor andre aktører.

5.5.Markedsføringen av Integralterapi skal fremlegges på en slik måte at den hjelper potensielle klienter til å ta veloverveide valg. I markedsføring av Integralterapi som metode skal det derfor fremkomme hva den kan gi hjelp til, eventuelle etterreaksjoner, hvor lang tid det tar før en kan oppleve bedring, kostnader ved behandlingen og forklaring av fagspesifikke forklaringsmodeller/virkelighetsoppfattelser som ligger til grunn for behandlingen.

5.6.Som tilbyder har en ikke lov til å komme med påstander om at behandlingen er effektiv, eller kan forebygge, motvirke eller kurere konkrete sykdommer eller diagnoser.

5.7.Det er ikke tillat å benytte betegnelser på tilstander av fysiologisk eller psykologisk art som av offentlig myndighet er knyttet til en form for diagnose. Herunder vil vi presisere tilstander som angst, depresjon, psykiske lidelser, sorg m.m. Det er dog tillat å fremheve at en har erfaring med ulike tilstander som emosjonell smerte, vanskelige relasjoner, mangelfull tilfredstillelse av behov, emosjonell tyngde, mental uro o.l.

5.8.Det er ikke tillat i markedsføringen å gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsprosjekter og lignende, ei heller uttalelser fra fornøyde kunder.


DEL 6 EKSKLUDERING AV MEDLEMMER

6.1.Forbundet har rett til å ekskludere medlemmer, eller holde medlemmets rett til bruk av Forbundets titulering, Integralterapeut ITAITF, tilbake dersom yrkesmedlemmet ikke følger Integralterapiforbundets etiske retningslinjer og fastsatte vedtekter.

6.2.Ekskludering eller tilbakeholdelse kan klages til etisk råd. Rådet vurderer overtredelsens alvorlighetsgrad, og kan eventuelt komme med innspill til hva som må utbedres for å tas inn som medlem igjen eller gjenvinne retten til tituleringen for yrkesmedlem.