Fagkrav

 

FAGKRAV FOR YRKESMEDLEMMER

Alle våre yrkesmedlemmer har minimum 2 år skolegang, med 474 undervisningstimer, ved Integralterapiakademiet. De har i tillegg mange timer med selvstudier, arbeide med egen identitets - og sosialiseringsprosess og praktisk trening som Integralterapeut i studietiden.


OVERSIKT OVER UTDANNINGSFORLØP

- Integral livskunst - forberedende år med fokus på egen utvkling

- Innføringskurs i Integral terapi - innledende kurs over fire dager.

- Grunnutdanning i Integralterapi - utdanningens lengde er to år.

- Studenter kan i tillegg etter endt grunnutdanning ta påbyggende år i Åndelig terapi.


FORBEREDENDE FORLØP I INTEGRAL LIVSKUNST

Dette er et fagkrav som sikrer at kommende terapeuter har arbeidet med egen identitet før de trer inn i rollen som terapeut. Studenter som velger å fortsette med grunnutdanningen får da et godt grunnlag for å stå stødig i rollen som Integralterapeut.

Organisering:

Syv 3 - dagers samlinger over syv måneder.  Totalt 133 timer.

I tillegg kommer selvstudie og hjemmearbeide studenten selv har ansvar for.

Undervisningsmodell:

Forelesninger, selvstudie og praktisk psykoterapeutisk arbeide med studentgruppen og enkeltvis.

Faglig innhold: 

Holistisk livsforståelse - evolusjonslære med tilnærming til forståelse av mennesket og dets relasjon til helheten og læren om mennesket som energivesen.

Utviklingslære - identitetsprosesser, selvutvikling og sosialiseringsprosesser.

Bevissthetslære - bevissthetens utvikling, meditasjon og mindfullness.

Praktisk innhold:

Psykoterapeutiske og kreative teknikker tilrettelagt for grupper, individuelle integralterapier og gjennomføring av et 7 - trinns guidet psykoterapeutisk helende program mellom samlingene

Dokumentasjon:

Kursbevis, ikke eksamen


INNFØRINGSKURS I INTEGRALTERAPI

Fagkravet gir eventuell kommende student mulighet til å ta en veloverveid besluting gjennom en god innføring i faget og Integralterapi som metode.

Organisering:

Fire dager sammenhengende. Totalt 27 timer

Undervisningsmodell:

Forelesning med faglig tilnærning til integralterapiens indre dimensjoner og funksjon, praktisk trening og praktisk demonstrasjonGRUNNUTDANNINGEN I INTEGRALTERAPI

Fagkravet er undervisningens tyngdepunkt. Totalt 366 timer

Organisering:

Åtte 4 - dagers samlinger. Samlet 268 timer

Én 6 - dagers samling på 48 timer

VEKS - fag av totalt 50 timer

I tillegg til dette må studentene for å kunne ta eksamen sette av mange timer med prakisk klientarbeid, teoretiske studier og oppgaveinnsendinger mellom samlingene.


Undervisningsmodell:

Forelesninger, selvstudie, teoretiske innleveringer, klientrapporter, demonstrasjoner og praktisk trening som Integralterapeut og gruppeleder


Studentene får følgende læringsutbytte av utdanningen:


Faglig teoretisk utbytte:

Grunnleggende og god forståelse av psykologiske teorier knyttet til tradisjonell, holistisk, humanistisk og transpersonlig psykologi.

Integralterapiens særskilte teoretiske tilnærming i henhold til faglige teorier og metodikk.

VEKS –fag, vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære

Faget sikrer at terapeuten følger de retningslinjene alternative utøvere skal praktisere etter lovverket knyttet til alternativ behandling i Norge.

Teoretisk tilnærming til ulike metoder for arbeide med psykoterapeutisk gruppearbeid.

Etter endt utdanning skal terapeuten ha grunnleggende gode forutsetninger for å kunne praktisere som Integralterapeut.


Praktiske ferdigheter:

Evnen til å finne frem til og møte de ulike klienters behov i Integralterapi.

Evnen til å behandle klienten med uforbeholden respekt og toleranse.

Evnen til å utarbeide selvutviklingsgrupper og bistå hvert enkelt individ i gruppeterapeutisk sammenheng.

Evnen til å arbeide med livsenergiene i og omkring klienten, healende arbeid.


Generell kompetanse:

Integralterapeuten har evnen til å bruke sin faglige kunnskap og praktiske ferdigheter på en selvstendig måte og møter hvert individ med engasjement, moden tilstedeværelse og finfølt omsorg.

Terapeut har god samarbeidsevne, er ansvarsbevisst, samt har evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdanning - og yrkessammenheng.


Dokumentasjon:

Studentene avlegger både skriftlig og teoretisk eksamen i Integralterapi.

Tilleggseksamen i VEKS - faget.PÅBYGGENDE FORLØP I ÅNDELIG TERAPI

Dette forløpet er ikke et fagkrav for våre medlemmer, men et tilbud hos undervisninginstans som styrker mulighetene til Integralterapeuter.

 Forløpet et på totalt 84 timer fordelt over åtte måneder