Vedtekter

VEDTEKTER

FOR

INTEGRALTERAPIFORBUNDET

 

§ 1 Navn


Forbundets navn er Integralterapiforbundet og ble stiftet den 12. juni 2016.

Forretningskontor er ved Senter for Integral Livskunst, SIL, Andebu kommune, Vestfold fylke.§ 2 Formål


Integralterapiforbundet er en interesse- og utøverorganisasjon for Integralterapeuter og studenter ved Integralterapiutdanningen ved Integralterapiakademiet. Forbundet skal arbeide i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende vedtekter og årsmøtevedtak.

Forbundets arbeidsområder og hovedformål er:

Å være en utøverorganisasjon som søker å være et samlende organ for Integralterapeuter utdannet ved Integralterapiakademiet.

Å arbeide for økt kunnskap om, og anerkjennelse av Integralterapi som behandlingsform i Norge.

Å være et faglig forum som sikrer Integralterapeutenes behov for faglig oppdatering og utveksling av kunnskapsbasert erfaring.

Å sikre en høy faglig og etisk standard hos yrkesutøvende Integralterapeuter i Norge, og å sikre at brukere av behandlingsformen føler seg ivaretatt som klienter i henhold til deres rettigheter som brukere.


§ 3 Etisk råd


Etisk råd er formelt underlagt styret og skal til enhver tid bestå av minimum to kandidater med yrkesmedlemskap samt ett varamedlem. Disse velges for to år under årsmøtet.


Etisk råd er et klageorgan for klienter og andre over medlemmenes faglige og etiske adferd. Rådet skal også ta opp til behandling etiske spørsmål som bringes inn av medlemmene.


Etisk råd kan anbefale styret å vedta å ekskludere medlemmer som har drevet virksomhet som er i strid med foreningens vedtekter og etiske regler.


Etisk råd deltar på styremøter når styret finner det nødvendig, eller etter forespørsel fra etisk råd.


Etisk råd skal påse at etiske retningslinjer samsvarer med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som alternativ behandling faller under. Endringer i retningslinjer vedtas av styret.§ 4 Medlemmer


Yrkesmedlem.

Omfatter alle Integralterapeuter uteksaminert ved Integralterapiakademiet, ITA.


Studentmedlem. 

Omfatter alle studenter ved Integralterapiutdanningen ved Integralterapiakademiet, ITA.


Støttemedlem. 

Omfatter alle med interesse for å støtte og å fremme Integralterapi som behandlingsform i Norge.§ 5 Medlemmers rettigheter og plikter


Alle med yrkesmedlemskap og studentmedlemskap har stemmerett ved årsmøtet og kan fremme forslag til saker.


Alle uteksaminerte terapeuter kan benytte tittelen Integralterapeut ved Integralterapiakademiet, ITA. Ved yrkesmedlemskap gjennom Integralterapiforbundet har en rett til tittelen ITA, forkortet form Integralterapeut, ITAITF.


Alle med yrkesmedlemskap har rett til aktivt å bidra til å fremme terapiformen gjennom fagartikler på Integralterapiforbundets hjemmeside.


Alle med yrkesmedlemskap og studentmedlemskap forplikter seg til å følge de etiske retningslinjer som gjelder for Integralterapeuter beskrevet i Integralterapiforbundet.


Yrkesmedlemmer og studentmedlemmer forplikter seg også til å etterleve Integralterapiforbundets vedtekter og de til enhver tid gjeldende fattede vedtak ved årsmøte.


Yrkesmedlemmer er forpliktet til å følge lov om alternativ behandling av sykdom, markedsføringsloven og personopplysningsloven.


§ 6 Stemmerett og valgbarhet


Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i forbundet.


Leder, nestleder og sekretær samt ett styremedlem skal være utdannet og eksaminerte Integralterapeuter ved Integralterapiakademiet, ITA


Leder og nestleder velges for to år hvert annet år. Resten av styret velges for ett år.§ 7 Kontingent


Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.


Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.§ 8 Styremedlemmers godtgjørelse


Styremedlemmer skal ikke motta honorar for sine verv. Reisegodtgjørelse kan fastsettes av styret.§ 9 Årsmøte


Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni måned, og er forbundets høyeste myndighet.


Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene og ved kunngjøring på forbundets hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.


Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.


Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.


Møteleder velges av årsmøtet.


Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest én uke før årsmøtet.§ 10 Stemmegivning på årsmøtet


Et vedtak i årsmøtet er gyldig med alminnelig flertall.  Alle stemmer gis ved håndsopprekning.


Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder kandidater som ikke er foreslått, teller ikke. Er det stemmelikhet avgjøres valget ved omvalg.§ 11 Årsmøtets oppgaver


Behandle årsmelding

Behandle regnskap i revidert stand

Behandle innkomne forslag

Fastsette kontingent

Vedta budsjett

Valg§ 12 Ekstraordinære årsmøter


Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.


Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.


Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i

innkallingen.


§ 13 Styret


Forbundet ledes av et styre på seks medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.


Styret skal bestå av:

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem 1

Styremedlem 2


Styret skal:

Iverksette årsmøtets bestemmelser.

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

Administrere og føre nødvendig kontroll med Integralterapiforbundets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Representere Integralterapiforbundet utad.

Fatte vedtak om endring av etiske retningslinjer.


Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.


Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.


Leder og nestleder har rett til å opptre og signere på vegne av Integralterapiforbundet.§ 14 Vedtektsendring


Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling


Oppløsning av forbundet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.


Forbundets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål forbundet arbeider for å fremme.


Ingen medlemmer har krav på forbundets midler eller andel av disse.


Sammenslutning med andre forbund eller foreninger, eller deling av forbundet, anses ikke som oppløsning.


Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra forbundets kreditorer.